ฮวงจุ้ย กับการจัดวางเฟอร์นิเจอร์ให้เหมาะสม

ฮวงจุ้ย คือ อะไร?

ความหมาย
ฮวงจุ้ย หรือ ที่สำเนียงกลางว่า เฟิงสุ่ย , ฮวงจุ้ย คือ อะไร? "ฮวง" แปลว่า ลม หรือ ฟ้า "จุ้ย" แปลว่า น้ำ หรือดิน ฉะนั้นฮวงจุ้ย หมายถึงศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับลมและน้ำ หรือหมายถึงความสมดุลย์แห่งธรรมชาติที่เกี่ยวพันธ์กับความเป็นอยู่และสิ่งแวดล้อม ในชีวิตของมนุษย์อย่างเรา 

เป็นสุนทรียศาสตร์ของปรัชญาจีนโบราณที่มีมากว่า 4000 ปี ก่อนพุทธกาล ฮวงจุ้ยถูกถ่ายทอดมาจากรุ่นสู่รุ่น เชื่อกันว่ามีรากฐานมาจากคัมภีร์อี้จิง ซึ่งเป็นคัมภีร์โบราณที่ว่าด้วยเรื่องของ จักรวาลวิทยาและปรัชญา โดยมีความเชื่อที่ว่า สรรพสิ่งในจักรวาลไม่มีความแน่นอน มีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอย่างไม่สิ้นสุด ผสมผสานกับทฤษฎีหยิน-หยาง จากลัทธิเต๋า และธาตุทั้ง 5 อันได้แก่ ธาตุน้ำ ธาตุไฟ ธาตุดิน ธาตุโลหะ ธาตุไม้

5 Element

ซึ่งก็ดูจะมีส่วนคล้ายคลึงกับหลักคำสอนในพระพุทธศาสนาก็คือ กฎไตรลักษณ์ ทั้ง3 คือ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา (ดูที่ ธรรมนิยามสุตตัง)คือ ธาตุทั้งปวงเป็นมีสถานะเป็นกระแส สั่นสะเทือน(คลื่น) ผันผวน ไม่แน่นอน

ศาสตร์ฮวงจุ้ยเกิดในสมัยราชวงศ์จิ๋น โดยถูกระบุไว้ในหนังสือฉางซู ซึ่งเกี่ยวข้องกับการฝังศพคนตาย แรกเริ่มตามคติเกี่ยวกับฮวงจุ้ยในเรื่องของชีวิตหลังความตาย โดยเชื่อว่า วิญญาณบรรพบุรุษมีความสำคัญในการนำชีวิตลูกหลานให้ผาสุกและคุ้มครองจากสิ่งชั่วร้าย (จะเห็นได้จากบ้านคนจีนจะมีการเซ่นไหว้บรรพบุรุษ เพื่อขอให้ปกป้องคุ้มครองลูกหลาน ในทุกๆปี ) ชาวจีนจึงให้ความสำคัญกับการเลือกทำเลที่ตั้งในการฝังศพบรรพบุรุษ ยิ่งทำเลที่ตั้งดี นอกจากจะช่วยให้วิญญาณสงบสุขแล้ว ลูกหลานที่ยังมีชีวิตก็จะเกิดความเจริญรุ่งเรืองและสงบสุขด้วยเช่นกัน ภายหลังได้มีการพัฒนาความเชื่อ โดยนำหลักทำเลที่ตั้ง การดูบ้านเรือน อาคารที่ตั้ง ผนวกกับความเชื่อดั้งเดิม มาเสริมความเป็นมงคลให้กับคนเป็น เพื่อความเป็นสิริมงคลกับชีวิต

โดยฮวงจุ้ยแบ่งออกเป็น 2 แบบ

แบบที่ 1 ฮวงจุ้ยคนเป็น คือ สิ่งที่มีชีวิต ก็คือที่อยู่อาศัย เรียกว่า ฮวงจุ้ยพลังหยาง พลังที่เคลื่อนไหว เช่น บ้าน สำนักงาน โรงงาน เป็นต้น

แบบที่ 2 ฮวงจุ้ยคนตาย คือ หลุมฝังศพ เรียกว่า ฮวงจุ้ยพลังหยิน พลังที่อยู่นิ่ง

ฮวงจุ้ยเป็นพลังธรรมชาติที่สามารถปรับดวงชะตามนุษย์เราให้ดีและเลวได้ ฉะนั้นเรามาทำความเข้าใจกับพลังที่พัดพลิ้วบนพื้นโลกไหลเวียนวนกลางนภากาศ เคลื่อนไหวไปตามสายลม และแทรกซ่านไปในสายน้ำ ที่เรียกว่าพลัง "ชี่" ฮวงจุ้ย หรือพลัง "ชี่" คือพลังธรรมชาติที่หมุนเวียนอยู่รอบกายเราและสภาพแวดล้อมของธรรมชาติทั้งใน บ้านและนอกบ้านเพื่อปรับเปลี่ยนชีวิตเราให้เป็นไปตามสิ่งที่ธรรมชาติกำหนดมา ให้เป็นไปตามกฏเกณฑ์ธรรมชาติ 


พลังชี่ หรือ พลังจักรวาล เป็นพลังที่สามารถสร้างและทำลายล้าง เชื่อว่าทำให้เกิดแสงแดด น้ำและอากาศ เป็นพลังที่ทำให้มนุษย์มีชีวิตอยู่รอด เชื่อว่าพลังชี่สามารถกระจายตัว (พลังฮวง/ลม) และรวมตัวได้ (พลังจุ้ย/น้ำ) ทำให้เกิดสรรพสิ่งบนโลก ชาวจีนโบราณเปรียบพลังชี่ เสมือนลมหายใจของมังกร ซึ่งเป็นพลังลมหายใจที่มีอำนาจเหนือสิ่งอื่นใด 

ฟ้าดินบันดาลชะตาชีวิตมนุษย์เราให้เกิดตามดวงชะตาฤกษ์ยามที่เกิด มนุษย์ก็มีดวงชะตาเป็นไปตามฟ้ากำหนดและมีสิ่งแวดล้อมมาเป็นองค์ประกอบเสริม แต่งให้ชีวิตเรามีรสชาติ เปรี้ยว หวาน มัน เค็ม ที่ปรุงแต่งให้เกิดทุกข์และสุข ไปตามจังหวะของชะตาชีวิต และเป็นไปตามพลังที่วนเวียนเข้ามาสัมพันธ์กับชะตาชีวิตมนุษย์เรา โดยเป็นไปตามการเคลื่อนไหวของพลัง "ชี่" ที่มีการเคลื่อนไหวอยู่รอบกายตลอดเวลา

ปัจจุบันบ้านเมืองได้เจริญขึ้นอย่างรวดเร็ว สิ่งปลูกสร้างในเมืองหลวงมีลักษณะแตกต่างกัน บางก็สูง บางก็ต่ำ บางก็แหลม บ้างหันด้านข้างออก โดยคิดว่าเป็นลักษณะของความสวยงาม แต่บางที่ก็ไม่เป็นอย่างที่คิด อาจจะทำร้ายบ้านที่เราอยู่อาศัยหรือบางที่ก็อาจจะส่งเสริมให้เราดีก็ได้ เช่น ถนนสีลม มีการสร้างทางรถไฟฟ้าและได้ผ่านอาคารสำคัญมากมายในระหว่างการก่อสร้าง ได้สร้างคานรองรับทางรถไฟฟ้านั้น มีส่วนที่ทำให้เจ้าของกิจการเดือดร้อนได้ก็มี ซึ่งเกิดจาก "ชี่" ของคานนั้น ๆ ไปกระทบกับตัวอาคารให้มีการสับสนขึ้นกับกิจการนั้นได้พลังเร้นลับ หรือ "ชี่" เหล่านี่้ ก็เป็นส่วนหนึ่งในเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับผู้ที่ถูกกระทบได้

ฮวงจุ้ย เป็นภูมิปัญญาของชาวจีนที่ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติตั้งแต่อดีตจนถึง ปัจจุบัน และเป็นศิลปของการตบแต่ง ทุกอย่างให้เกิดความสมดุลย์และกลมกลืนทั้งภายในและภายนอกอาคาร อย่าให้เกิดพลัง ชี่ ที่ไม่เหมาะสมมากระทบกับความเป็นอยู่ในชีวิตประจำวันของเราได้

ฮวงจุ้ยที่ที่ดี ควรจะเป็นฮวงจุ้ยที่เรียบง่ายและมีความสัมพันธ์กับดวงชะตาของเราด้วย โดยเมื่อดวงชะตาของเราไม่ดีก็สามารถปรับฮวงจุ้ยให้เสริมดวงดวงชะตาให้มีการ เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นมาได้ แต่ถ้าฮวงจุ้ยเสียก็สามารถทำให้ดวงชะตาพลอยไม่ดีไปได้ ดังนั้น จึงพูดได้ว่าฮวงจุ้ยก็คือส่วนหนึ่งของชีวิตมนุษย์เรา

การที่จะรู้ว่าฮวงจุ้ยไหนดีไม่ดี การต้องเกิดจากการวัดทิศทาง โดยการใช้โหลผานที่ซินแซทั่วไปใช้ถึงจะมีความแน่นอนและถูกต้อง จะบอกได้ว่าบ้านมีลักษณะเช่นใด มีวาสนานานเท่าไร มีโชคลาภหรือไม่ ซึ่งสิ่งนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อน ที่ซินแซจะต้องคำนวนให้ถูกต้อง ดังเช่นตัวอย่างโปรแกรมการคำนวนอย่างละเอียด

ฮวงจุ้ยที่ดี จะเกิดขึ้นเมื่อซินแสประเมินจากบ้านหรือที่ทำงานของคุณให้เข้ากับ วัน เดือน ปี เกิดของคุณด้วยการประเมินของคุณอยู่ในราศีใด ซินแสจึงจะหาตำแหน่ง ห้อง เตา เตียง และประตูใหญ๋ของบ้านของคุณ เพื่อประโยชน์สูงสุดในการอยู่อาศัย 

ซินแสฮวงจุ้ยชั้นยอดในฮ่องกงมักผสมผสานวิธี เหล่านี้เข้ากัน ปัจจัยขึ้นอยู่กับตอ้งการวัตถุประสงค์อะไร เช่น สุขภาพที่ดีขึ้น เงินทองเพิ่มขึ้นลูกหลานเรียนเก่ง การงานเจริญรุ่งเรือง ฯลฯ ซินแสบางท่านเสริมด้วยการผูกดวงชะตาที่เรียกว่า " โป๊ย ยี่ สี่ เถียว " ที่ใช้ วัน เดือน ปี และเวลาเกิดมาผูกเป็นดวงชะตาเพื่อคำนวณข้อมูลฮวงจุ้ยให้ตรงกับความต้องการ ของเจ้าชะตา


ฮวงจุ้ยส่งผลกระทบต่อชะตาชีวิตของคุณอย่างไร?

ชะตา ชีวิตของคุณ คือ ปัจจัยหลักที่กำหนดเหตุการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตคุณให้ดีหรือเลว ฮวงจุ้ยของบ้านและสำนักงานของคุณก็สามารถช่วยบรรเทาด้านลบของชะตาชีวิตคุณ ได้ และ่ส่งเสริมด้านบวกของชีวิตให้ดีขึ้นได้เช่นกัน ดัีงเช่น
ถ้าโชคชะตาชีวิตของคุณอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ฮวงจุ้ยที่ดีก็จะช่วยเสริมให้ผลแห่งความสำเร็จของคุณอำนวยผลถึงชั้นสูงสุด แต่ถ้าฮวงจุ้ยที่ไม่ดี ก็จะเหนี่ยวรั้งไม่ให้คุณบรรลุถึงเป้าหมายของคุณต่อไปได้

ถ้าโชคชะตาของคุณปานกลาง ฮวงจุ้ยที่ดี จะทำให้คุณเจริญรุ่งเรือง เพราะมันให้สภาพแวดล้อมที่มาสนันสนุนพลัง "ชี่" ที่คุณต้องการ ทั้งส่งเสริมความสามารถในด้านความคิดอย่างชัดเจน และากรตัดสินใจอย่างถูกต้อง แต่ถ้าฮวงจุ้ยไม่ดี ก็จะทำให้คุณใช้วิจารณญาณอย่าผิดพลาด ซึ่งจะส่งผลเสียหายต่อทรัพยากรด้านวัตถุและการเงินของคุณถ้าโชคชะตาของคุณ อ่อนแอ ฮวงจุ้ยที่ดีจะให้สภาพแวดล้อมที่จะป้องกันคุณจากการตัดสินใจและการกระทำที่ ผิดพลาดได้ แต่ถ้าฮวงจุ้ยไม่ดี จะทำให้คุณตกอยู่ในสภาพเลวร้ายยิ่งขึ้น อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญเสียทางการเงิน รวมทั้งจะเกิดปัญหาในชีวิตและครอบครัวได้

ผลของฮวงจุ้ยที่ดีทำให้คุณโชคดีทั้ง ๆ ที่ยังไม่ควรได้ คุณจะต้องมีคุณธรรมและเมตตาช่วยเหลือผู้อื่น การคืนโชคลาภให้กับสิ่งที่คุณได้ คือการสร้างกรรมดีทั้งปวงนั้นเอง มันสามารถเปลี่ยนแปลงหรือสลายผลจากกรรมที่ไม่ดีให้หมดไปได้

ในปัจจุบันมีหลายท่านต้องการปรึกษาซินแสฮวงจุ้ยเพิ่มขึ้น ซึ่งมีคนจำนวนมากที่ยังไม่ได้รับการฝึกอบรมอย่างเพียงพอกระโจนเข้าทำอาชีพ นี้ พวกเขาบางคนใช้วิธีการของตะวันตกกับตะวันอกกผสมปนเปกัน เช่นนี้ย่อมไร้ประสิทธ์ภาพฮวงจุ้ยเป็นส่วนหนึ่งของปรัชญาและเป็นพื้นทางของ วิทยาศาสตร์ธรรมชาติของคนจีน และศาสตร์นี้เป็นระบบที่สมบูรณ์และมีลักษณะเป็นองค์รวมในตัวมันเอง การขาดถูมิความรู้ของวิชาฮวงจุ้ยที่เพียงพอ สามารถทำให้ประสิทธิ์ภาพเสื่อมสูญและเกิดความเสียหายได้ และก่อให้เกิดผลร้ายได้
คุณควรระลึกไว้เสมอว่าวิชาฮวงจุ้ยเป็นวิทยศาสตร์ ว่าด้วยธรรมชาติ และรูปแบบอันบริสุทธิ์ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับศาสนา การสังเกตุซินแสฮวงจุ้ยส่วนใหญ่ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในเอเซีย ล้วนแต่งตัวธรรมดา และพูดถึงวิชาชีพของตนอย่างมีความรู้และสมเหตุสมผล เมื่อเขารับคุณเป็นลูกค้า ซินแสจะขอวัน เืดือน ปี เกิดของคุณ ประวัติความเป็นมาของอสังหาริมทรัพย์ ผังสถาปัตยกรรม และความคิดในการออกแบบ และความต้องการของคุณว่าต้องการแบบไหน

หลักพื้นฐานของฮวงจุ้ย คือ: 

1. เพื่อสงวนพลัง "ชี่" ที่เป็นประโยชน์รักษาเอาไว้
2. นำ "ชี" จากภายนอกมาสู่ภายในบ้านอาศัย เพื่อเสริมพลังให้กับชะตาชีวิต
3. แผนภูมิพลังชี่ของบ้านอยู่อาศัย เพื่อการจายพลัง "ชี" อย่างสมดุลย์และกลมกลืน ซึ่งจะให้ผู้อยู่อาศัยเกิดสุขและเพื่อส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ให้กลมกลืนระหว่าง ผู้อยู่อาศัยร่วมกัน และยังทำให้เกิดสุขภาพที่ดีต่อผู้อยู่อาศัยด้วย