E-Catalog > > เสริมคณิตศาสตร์ 2 - ระบบทศนิยม (Decimal System)

PAGE VIEW : 2,436

Product Information :

Name :
เสริมคณิตศาสตร์ 2 - ระบบทศนิยม (Decimal System)
Category :
  1. การศึกษา การฝึกอบรม สถาบันการศึกษา
Brand :
Educational Toys Mathematics 2 - Decimal System
Product Type :
  1. สินค้า, ผลิตภัณฑ์
Short Description :
เครื่องมือที่ใช้สำหรับแนะนำระบบทศนิยมให้แก่เด็ก, โดยเป็นเครื่องมือที่เป็นตัวแทนของลำดับชั้นของตัวเลข (Hierachy of Numbers) ที่สามารถให้เด็กมองเห็นได้อย่างเป็นรูปธรรม-จับต้องได้ โดยจำนวนและค่าของระบบทศนิยมจะถูกแสดงผ่านเครื่องหมาย (Operator) บวก ลบ คูณ หาร

Product Detail :